ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

Материална база

1. Характеристика на детската градина

Обща площ  /кв.м/                                            -  2556

Застроена площ /кв.м/                                       -  336

Незастроена площ  /кв.м/                                  - 2200

Брой на сградите/секциите/ – сградата е двуетажна с 18 помещения

Спални – 2; учебни занимални – 2; канцеларии, складови помещения, кухненски блок, перално помещение и индивидуална постройка с две помещения за горива /дърва и въглища/.

Кубатурата на детското заведение е 2 388 куб.м.

Сградата е построена през 1978 г. и е разположена в парцел ХІ от кв.2 по плана на с. Златар;общ.Велики Преслав

 

2. Етажност на всяка от тях                          двуетажна                            

Степен на пожароопасност                              ІІ-ра

 В близост до ВЗ се намира централния трафопост, който при бури, грамотевици и други стихийни бедствия може да предизвика пожар.                         

Тип строителство  съгласно чл.123 от Наредба N5 от 21.05.2001год –                       

                                                              ново строителство                                      

Подземни етажи - един, с две помещения: мазе и помещение за хидрофорна система.

 

 

КАЛБИЕ МЕХМЕД

ДИРЕКТОР  на ДГ”Червената шапчица”-

с.Златар;общ.Велики Преслав